ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Προστασίας από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΛΒΕΛΗ ΑΝΝΑ», και με το διακριτικό τίτλο «anaisdesign» που εδρεύει στην Ιεράπετρα, οδός ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ, 0, ΑΦΜ: 075939740 , ΔΟΥ: Αγίου Νικολάου, , τηλ. 2842022530 | 6947462588, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@anaisdesign.gr  (εφεξής  «Εμείς», «εμείς», «Eμάς», «μας» ή η «Εταιρεία») αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων (όπως ορίζονται κατωτέρω) που παρέχονται από εσάς στην Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Επιπλέον, στην παρούσα πολιτική περιγράφεται το είδος των παρεχόμενων, μέσω της ιστοσελίδας, προϊόντων και υπηρεσιών (εφεξής: οι «Υπηρεσίες»).

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή μας παρέχετε πληροφορίες μέσω αυτής, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς. Κάθε όρος με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα αυτού που χρησιμοποιείται αλλά δεν ορίζεται στην παρούσα Πολιτική θα έχει την έννοια που ορίζεται στους Όρους Χρήσης. Στο τέλος της παρούσας αναγράφεται η τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής. Παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενο του ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνείτε, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του διαδικτυακού χώρου και του περιεχομένου του.

Σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνο στον ιστότοπο https://anaisdesign.gr/ .

Η Εταιρεία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και υπό αυτή την ιδιότητά της αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των Προσωπικών σας Δεδομένων και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχει το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η προστασία σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εσάς και θέλει να κάνει την κάθε εμπειρία των χρηστών της Ιστοσελίδας της Εταιρείας ασφαλή και σίγουρη. Σύμφωνα με αυτόν τον στόχο, έχει αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να εξηγήσει σε εσάς τις πρακτικές της για τη συλλογή, χρήση ,αποκάλυψη και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών.

 

1. Προσωπικά Δεδομένα και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται κάθε πληροφορίες, που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως το όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Εμείς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τοεφαρμοστέο δίκαιο προστασίας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων(Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

 

Το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελείται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, μεταξύ άλλων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018) (εφεξής ο «Κανονισμός»),το ν.4624/2019 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

2. Ειδική σημείωση για τους ανήλικους.

Ανήλικοι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και πρόσωπα τα οποία δεν  έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην περίπτωση τους δικαιοδοσία απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε Εμάς, μέσω της Ιστοσελίδας, τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε τρόπο, προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα αυτών. Ζητάμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε Εμάς. Σε περίπτωση που οι χρήστες της ιστοσελίδας είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας, θα θεωρείται από Εμάς ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα αυτών.

 

3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τρόπος επεξεργασίας :

Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην δημιουργία προσωπικού λογαριασμού μέσω της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα: θα σας ζητηθούν κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το όνομα και επίθετο σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), καθώς επίσης και η δημιουργία ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης.

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας: ενδεχομένως θα σας ζητηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία σας, όπως είναι η ταχυδρομική διεύθυνσή σας, οι λεπτομέρειες του τρόπου πληρωμής όταν παραγγέλνετε από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και η διεύθυνση e-mail σας όταν εγγραφείτε σε κάποιον από τους διαγωνισμούς ή ενημερωτικά δελτία μας (newsletter).

Αν επικοινωνήσετε (γραπτά ή προφορικά) με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας: ενδέχεται να αποθηκεύσουμε/καταχωρήσουμε την σχετική αλληλογραφία/επικοινωνία σας, όπως επίσης τυχόν στοιχεία που θα σας ζητηθούν και είναι απαραίτητα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή/και την απόδειξη της συναλλακτικής μας σχέσης (π.χ. σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων).

4. Πληροφορίες που λαμβάνουμε αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή κάνετε χρήση των Υπηρεσιών. 

Ιστοσελίδα: Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από την ιστοσελίδα και από τον τρόπο που την χρησιμοποιείτε. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού αποστέλλει δεδομένα προς τους διακομιστές μας. Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας, εξατομικεύοντας και βελτιώνοντας την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα (μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής). Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία:

·       τη διεύθυνση IP σας,

·       την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα,

·       την διεύθυνση URL παραπομπής (δηλαδή την ιστοσελίδα από την οποία προήλθε ο χρήστης),

·       τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί στον διαδικτυακό μας τόπο,

·       πληροφορίες για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας (τύπος του προγράμματος περιήγησης ιστού και έκδοση, λειτουργικό σύστημα κ.τ.λ.).

 

5. Σκοποί Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται συνοπτικά κατωτέρω:

Διαχείριση της παραγγελίας που πραγματοποιήσατε μέσω της ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά: Χρησιμοποιούμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και λεπτομέρειες πληρωμής για να μπορούμε να επεξεργαστούμε και να σας παραδώσουμε τις παραγγελίες σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε την πιστοληπτική ικανότητά σας, και προς τούτο ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες τρίτων.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Εάν επικοινωνήσετε (τηλεφωνικά ή εγγράφως) με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας (ή αντιστρόφως), χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες της παραγγελίας σας καθώς και το ιστορικό της επικοινωνίας μας για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας, να διαχειριστούμε την παραγγελία σας, να διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας και γενικότερα για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Μάρκετινγκ/Προώθηση: Για να σας αποστέλλουμε μηνύματα (e-mail) με νέα και ενημερώσεις σχετικά με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας, για να σας παρέχουμε και να σας στέλνουμε πληροφορίες που απευθύνονται στα ενδιαφέροντά σας (όπως ηλεκτρονικά πανό/banners και προσφορές), λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ανωτέρω σκοπούς.

Χρήση της ιστοσελίδας: Για να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τις προσφορές προϊόντων καθώς και για να αναλύσουμε τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας.

Επίλυση διαφορών: Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα για την επίλυση των διαφορών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την επιβολή τυχόν πολιτικών και κανόνων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας και για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στην χρήση της ιστοσελίδας, στους Όρους Χρήσης αυτής και στην παρούσα Πολιτική.

Άλλοι σκοποί: Στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για άλλους σκοπούς εκτός των όσων αναφέρονται ανωτέρω.

Η παροχή από την πλευρά σας των προσωπικών σας δεδομένων είναι αυτόβουλη. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η Εταιρεία δεν θα δύναται να σας παρέχει πρόσβαση σε όλες ή κάποιες από τις υπηρεσίες της.

 

6.  Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

-Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ούτε και παραχωρούμε σε τρίτους άδειες για να τα χρησιμοποιούν για λογαριασμό τους. Ωστόσο, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 μπορεί να μοιραστούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα με:

- περιορισμένο αριθμό του προσωπικού και των υπαλλήλων μας στα τμήματα marketing, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικό τμήμα, το οποίο είναι κατάλληλα ενημερωμένο και εκπαιδευμένο, σε σχέση με τον Κανονισμό και την λοιπή προαναφερθείσα νομοθεσία στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες και για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω,

Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη λίστα των εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό μας αποστέλλοντας γραπτό αίτημά σας στην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής.

 

7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. παρόχους web hosting, παρόχους διαχείρισης δεδομένων) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας ή της παράδοσης προσωπικών πληροφοριών για λογαριασμό μας. Όταν κάνουμε χρήση μιας εξωτερικής εταιρείας ή συνεργάτη, χρησιμοποιούμε συμβατικές δεσμεύσεις ή άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Πολιτική και την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 

- Αποκάλυψη σύμφωνα με το νόμο.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο. Για παράδειγμα, μπορεί να υποχρεωθούμε να  αποκαλύψουμε και να ανακοινώσουμε προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.

 

8. Δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

 

-  Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρείτε τα κάτωθι δικαιώματα:

- Δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης ή ενημέρωσης των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και προβολής αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ακολουθώντας τα βήματα που θα αναφέρονται κάθε φορά στο μήνυμα που θα παραλάβετε μέσω του σχετικού μέσου επικοινωνίας (όπως το e-mail ή τα μηνύματα sms).

- Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: Αν θέλετε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας από όλα τα ενημερωτικά μηνύματά μας (newsletter) καθώς και τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο ανάκλησης συνδρομής (‘unsubscribe’) όπως αναφέρεται στα μηνύματα που έχετε παραλάβει. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω e-mail info@anaisdesign.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 2842022530. Παρακαλώ, σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας.

-Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη):Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να διαγραφούν οριστικά τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε στα αρχεία μας, κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω e-mail  info@anaisdesign.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 2842022530. Εμείς από την πλευρά μας  θα απαντήσουμε εντός μηνός από την λήψη του αιτήματός σας. Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν θεωρηθεί από εσάς ικανοποιητική, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσετε την εξέταση της απάντησής μας ή της παράλειψης ενέργειάς μας.

Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής από εσάς:

α) Θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε και να κάνουμε διαθέσιμα τα προσωπικά σας δεδομένα (έκτος αν προβλέπεται ή απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο).

β) Θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων μας, έκτος από αυτά που περιέχονται σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αλληλογραφία ή άλλα έγγραφα που μπορεί να κρατήσουμε για να μπορούμε να αποδείξουμε τους όρους της συμβατικής μας σχέσης μαζί σας ή όπως άλλως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα όρια νόμιμης φύλαξης αυτών.

γ) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να ενημερώσουμε άλλους εκτελούντες την επεξεργασία που επεξεργάζονται για λογαριασμό μας προσωπικά δεδομένα σας κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, ότι ζητήσατε τη διαγραφή από αυτούς (τους εκτελούντες την επεξεργασία) τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω προσωπικών δεδομένων σας.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο ανωτέρω αίτημα σας.

δ) Δικαίωμα λήψης αντιγράφου: Μετά από αίτημά σας, η Εταιρεία σας παρέχει ηλεκτρονικό ή άλλο αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί για αυτό.

ε) Δικαίωμα στη φορητότητα : Μετά από αίτημα σας, η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να τα επεξεργασθεί τρίτος κι εν συνεχεία τα διαγράφει οριστικά από τα αρχεία της. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων από τον νέο υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο θα αποσταλούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ούτε και για την ποιότητα των δεδομένων που θα μεταφερθούν, πέρα από τα όσα υποχρεούται βάσει του Κανονισμού. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα πρέπει να εξακριβώσει την ταυτότητα σας πριν προχωρήσει στα ανωτέρω.

Στ) Τέλος, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλοντας σχετική καταγγελία στην αρχή αυτή, (www.dpa.gr), Λεωφόρος Κηφισσίας 1-3, Αθήνα, τ.κ. 11523,  τηλέφωνο: +30 210 6475600, fax: +30 210 6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

 

9. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στα πλαίσια του σεβασμού της ιδιωτικής/προσωπικής σας ζωής, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη εφαρμοστέα σχετική νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο εγγυόμαστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα:

·       Υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία.

·       Συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν επεξεργάζονται περαιτέρω με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς.

·       Είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. Θα συλλέγουμε και θα διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση λειτουργικών και διοικητικών προϋποθέσεων ή για τη συμμόρφωση μας με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση.

·       Θα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας σας και όχι για περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή για τους σκοπούς που επεξεργάστηκαν στη συνέχεια. Ειδικότερα, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περιορισμένη διάρκεια δύο (2) ετών, αρχίζοντας από τον χρόνο της τελευταίας επικοινωνίας σας μαζί μας, εκτός εάν υφίσταται υποχρέωση για τη διατήρηση των πληροφοριών για μικρότερο/μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον νόμο, ή εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο κάποιας δικαστικής ενέργειας ή προς εκπλήρωση της συναλλακτικής μας σχέσης ή για καθαρά διοικητικούς σκοπούς της Εταιρείας.

·       Θα εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα εναντίον της αυθαίρετης ή παράνομης επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και εναντίον της τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης αυτών στο πλαίσιο δραστηριότητας της Εταιρείας.

·       Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα μεταβιβάζονται από Εμάς σε χώρες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκτος αν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας και μόνο αν έχει καθιερωθεί και εφαρμοστεί ένα ανάλογο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την διαχείριση των εξαγομένων δεδομένων.

 

10. Επικοινωνία 

Αν οποιοδήποτε στιγμή έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή πιστεύετε πως έχουμε παραβιάσει ή μεταχειριστεί εσφαλμένα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anaisdesign.gr ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ. 2842022530 και θα επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία που μπορεί να έχετε.

 

11. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2022.

.